Skip to content

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat
A www.talpalatnyitortenetek.hu weboldal tulajdonosai,
Kocsis Dóra és Németh Edvárd.
AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE
Az adatkezelést a tulajdonosok végzik.
Email cím: talpalatnyitortenetek.hu[kukac]gmail.com

 

A. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A www.talapalatnyitortenetek.hu honlap megnyitása és használata kizárólag ebben a nyilatkozatban felsorolt kikötésekkel és feltételekkel, valamint a magyar jogszabályokkal összhangban engedélyezett.
A honlap használatával a látogató elfogadja a nyilatkozatban rögzített feltételeket.

 

1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

a) Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
b) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
c) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése.
d) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
e) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is –adatok feldolgozását végzi.
f) Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Érintett személyes adatainak kezelését az Adatkezelő 2018. május 25-től a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Érintett önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló, egyértelműen kinyilvánított hozzájárulása alapján kezeli.

 

B. A HONLAPRA LÁTOGATÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

A Honlapra történő látogatás során az Adatkezelő kezeli az Érintett bejelentkező
számítógépének azon adatait, melyek a Honlap igénybe vétele során keletkeznek és amelyeket
az Adatkezelő a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek többek között,
de nem kizárólagosan az Érintett a látogatásának dátuma és időpontja, a számítógépének IP
címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
Az automatikusan rögzített adatokat az Adatkezelő rendszere az Érintett belépésekor, illetve
kilépésekor automatikusan naplózza. Az ily módon rögzített adatok egyéb személyes
felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – nem kapcsolhatók
össze és azokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Az Adatkezelő a testre szabott
szolgáltatásnyújtás érdekében az Érintett számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas
vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak
lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmai tekintetében.
 
a) Az adatkezelés célja
A Honlapra látogató Érintettek részére történő, testreszabott kiszolgálás, valamint a
Honlap funkcionalitásának biztosítása.
b) Az adatkezelés időtartama
Az automatikusan rögzített naplózási illetve technikai adatokat az Adatkezelő által
működtetett rendszer, a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezésének hiányában a naplózás utolsó
időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

 

C. Az ESEMÉNYEKRE, WORKSHOPOKRA JELENTKEZŐK ÉS RÉSZTVEVŐK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

A talpalatnyitortenetek.hu weboldalon jelentkező Érintettek a következő adataikat adják meg egy Google
űrlapon az Adatkezelő részére: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, foglalkozás. Adatait az
Adatkezelő tárolja.
a) Az adatkezelés célja
Előzetes felmérés az eseményen résztvevők számáról. Regisztráció-köteles eseményeken annak
biztosítása, hogy csak a korábban regisztrált Érintettek jelentek meg. Az Érintettek számára az
eseménnyel kapcsolatos változásokról (például helyszín vagy időpont megváltozása, az
esemény elmaradása) való tájékoztatás, valamint a befizetett részvételi díjról szóló számla
kiállítása.
b) Az adatkezelés időtartama
Az Érintett által megadott személyes adatok kezelése a személyes adatok megadásával
kezdődik és azoknak az eseményt követő 1 hónapig vagy az Érintett kérelmére bekövetkező
törléséig tart.

 

D. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az adatkezelés során gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a kezelt személyes
adatok biztonságát, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a kezelt
személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását.

 

E. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni,
azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha
az egy szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges. A fentieken túl a Felhasználóra
vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott
esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerül sor.

 

F. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a
szolgáltatás használatával (ráutaló magatartással) elfogadja a módosított Adatkezelési
nyilatkozatban foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a
regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen
módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés
érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró
hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.